منبر خامس : و ميدانم که بسيار نزديک است

ــ ای شيخ ، شطح و طامات گفتی وقت آن نرسيده که کلامی از معقولات باز گويی؟

ــ از نقص جز ناقص  نخيزد وزين شيخ جز غامض..اما عجالتا نيک نوش سخنی ست مارا.

اما بعد....

مولی الموحدين امير المومنين علی ابن ابيطالب سلام الله عليه در بيتی که من در صفحه ۱۷۵ ديوان منسوب به ايشان خواندم اشاره ای بس زيبا به حقيقتی پنهان در و جود انسان دارند و می فرمايند:

دوائک فيک و ما تشعر

و دائک منک و ما تنظر

و تحسب انک جرم صغير

و فيک انطوی العالم الاکبر

ای انسان دوای دردت در درون خود تو است اما نمی فهمی و دردت نيز از جانب خودت است اما نمی نگری و می پنداری که جسم کوچکی هستی اما در درون تو عالَمی بس بزرگ گنجانده شده است.

ايشان که ناظر به حقيقت انسان هستند ، درون او را جهانی عظيم می بينند .

ــ و درد چيست و دوا؟

ــ آنرا به مجلسی ديگر بايد سپرد آنچه امروز می گويم در باب آن عالم کبير درونی است...

در کتاب شريف کافی جلد اول صفحه ۳۳۸ از مولای ما امير المومنين سلام الله عليه حديثی در باب معرفی صاحب العصر و الزمان مولانا حجه ابن الحسن سلام الله عليه نقل شده که قسمتی ازان اين چنين است:

هو المهدی الذی يملاء الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما

اوست مهدی که زمين را پر از عدل و داد می کند همانگونه (يا بعد از آنکه) پر از ظلم و جور شده است.

ــ الهی عجل فرجه و سهل....

ــ آنانکه او را مو عود جمعه ها می دانند سکوت کنند ...مگر نشنيده ای از مولايمان امام صادق سلام الله عليه که فرمودند:

شب و روز چشم به راه آمدن مولايت باش

حال من می گويم

مولای من جهان عظيم اندرونم را ظلم و جور انباشته

و الله ظلمت نفسی ...ظلمت نفسی

مگر شما آن مهدی موعود نيستيد که زمين را پر از عدل و داد می کند بعد از آنکه از ظلم پر شده باشد

هان اينک اين برهوت ظلمانی عالم درون من

اين سيه رويی جائرانه نفسم

اين فرعون منيت من و نمرود آتش افروز نا فرمانی

ای موسی موعود از کوه طور بتاب

من هر گز لن ترانی را باور نمی کنم

ای ابراهيم ايمان باز حکايت حکايت آتش است

 امابا قدوم تو گلستانی بی نهايت است 

اينک اين نهايت جنايت پس همين حالا به گفته صادق جدتان زمان ظهور است

اکنون زمان ظهور است

شب و روز چشم براهم تا کی اين ظلم پايدار را در وجودم به تيغ نورت بدری

ای عدل آشکار

ای قله قاف نور

ای شمشير درخشان حقيقت

هزاران پرده از ظلم و ظلمت وجود سياهم را در خود بلعيده

اما ايمان دارم دقيقا همين حالا وقت آن است که بيايی

شب و روز چشم به راه آمدن مولايم هستم

راست گفت خداوندگار ايمان، علی عظيم

ــ می گويم عجل علی ظهورک و می دانم که بسيار نزديک است

/ 0 نظر / 25 بازدید